Kryteria przyjęć

16 Październik 2014

1. Szkolny Punkt Konsultacyjny im. K. Jagiellonki przy Ambasadzie RP w Sztokholmie (zwany też  Szkołą Polską) zajmuje się kształceniem dzieci obywateli polskich czasowo przebywających w Szwecji,  stale mieszkających w Szwecji oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi (w miarę wolnych miejsc).

2. Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Nauczane przedmioty to: język polski i wiedza o Polsce (klasy IV-VI SP, I-III Gim., I-III LO) oraz  edukacja wczesnoszkolna  (kl. I i II SP). Nauka odbywa  się w godz. 17.00 – 21.00 w  Gärdesskolan,Benergatan 56, róg Vallhalavägen (T-Karlaplan, czerwona linia).

3.Warunkiem przyjęcia do szkoły jest:

a) wypełnienie kwestionariusza i przesłanie go  pocztą na adres :

Polska Ambassaden

Karlavägen 35

114 32 Stockholm

SVERIGE

z dopiskiem „Szkoła Polska”

lub  dostarczenie go osobiście kierownikowi szkoły – do sekretariatu przy bibliotece SPK  (Sysslomansgatan 8, T-Fridhemsplan), siedziba TP „Ogniwo”.

b) okazanie odpowiedniego (ostatniego) świadectwa ze szkoły w Polsce lub świadectwa ze szkoły szwedzkiej.

4. W razie przerwy w nauce wynoszącej jeden rok (i dłużej) lub braku świadectwa z poprzedniej szkoły, przeprowadza się egzamin sprawdzający z przedmiotów obejmujących edukację w danej klasie, do której uczeń będzie uczęszczał.

5. Nauka w szkole jest bezpłatna.

6. Rada Rodziców przy SPK zbiera dobrowolne roczne opłaty w wysokości 700 SEK (jedno dziecko) lub 1100 SEK (rodzeństwo) za cały rok szkolny.

Składkę prosimy wpłacać:

w całości – do 30 września każdego roku szkolnego.

Wpłat proszę dokonywać na numer konta:

POLSKA SÄLLSKAPET OGNIWO  PG 548958-8.

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko ucznia, klasa

Skan/Kopię wpłaty prosimy KONIECZNIE wysyłać na e-mail Rady Rodziców SPK Sztokholm:

prezydium.rr@gmail.com

Pieniądze przeznaczone są na potrzeby szkoły (m. in.: nagrody książkowe, dyplomy na koniec roku szkolnego, lektury szkolne do biblioteki, paczki mikołajkowe, dofinansowanie do biletów na imprezy kulturalne, nagrody konkursowe). Z tych opłat pokrywane są również koszty ubezpieczenia uczniów i nauczycieli oraz koszty funkcjonowania sekretariatu wraz z jego wyposażeniem (fax, telefon, drukarki, tonery, ksero, papier, flamastry do tablicy).

6. Ostateczny termin przyjmowania uczniów do szkoły zamyka się  1 miesiąc po rozpoczęciu nauki. Po tym terminie do szkoły będą mogli być przyjmowani wyłącznie uczniowie z przeniesienia, tzn. uczniowie, którzy rozpoczęli rok szkolny w Polsce i będą kontynuować naukę w Szwecji.

7. Świadectwa szkolne wydawane przez szkoły społeczne i szkolne punkty konsultacyjne NIE są podstawą do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.

Uczniowie Polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z poźn. zm.) każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:

a) Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce;

b) Sumy lat nauki szkolnej ucznia.

Zgodnie z powyższym, świadectwa wydawane przez SPK w Sztokholmie nie są podstawą do przyjęcia w szkole w Polsce- realizując uzupełniający program nauczania w SPK w Sztokholmie, uczeń wzbogaca program nauczania, który realizuje w szkole miejscowej. Świadectwa wydawane przez SPK w Sztokholmie mają charakter dokumentu państwowego, co stanowi integralną część dokumentującą poziom umiejętności oraz wiedzy danego ucznia.