Kryteria przyjęć

KRYTERIA PRZYJĘĆ

1. Do SPK przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci obywateli polskich czasowo przebywających w Szwecji.

2. Do SPK mogą być przyjmowane dzieci obywateli polskich stale mieszkających w Szwecji oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeśli szkoła posiada wolne miejsca oraz warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe.

3. O przyjęciu dziecka do SPK decyduje Kierownik SPK w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

4. Do pierwszej klasy szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończyły bądź ukończą 6 rok życia.

5. Warunkiem przyjęcia ucznia do SPK jest:

1) zaświadczenie o spełnianiu obowiązku szkolnego w Szwecji;

2) znajomość języka polskiego;

3) kopia ostatniego świadectwa szkolnego z Polski (dla uczniów przyjeżdżających z Polski).

6. Na wniosek rodziców uczeń nieuczęszczający do SPK w poprzednim roku szkolnym może zostać przyjęty do klasy programowo wyższej niż ta, do której powinien uczęszczać, jeśli zda egzamin sprawdzający z wymaganego materiału.

7. Uczeń osiągający wybitne osiągnięcia w nauce na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej może być promowany do klasy wyższej w trakcie roku szkolnego, jeśli jego rozwój psychiczny i fizyczny oraz zasób wiedzy odpowiada wymaganiom klasy, do której ma być promowany.

8. Przyjęcie ucznia do SPK odbywa się po wypełnieniu przez rodziców/ prawnych opiekunów formularza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej SPK (www.szkolapolska.se w zakładce pliki do pobrania)

Kwestionariusz wysyłany jest na adres:

Polska Ambassaden

Karlavägen 35

114 32 Stockholm

SVERIGE

z dopiskiem „Szkoła Polska”

lub  dostarczony osobiście kierownikowi szkoły – do sekretariatu przy bibliotece SPK  (Sysslomansgatan 8, T-Fridhemsplan), siedziba TP „Ogniwo”.

9. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

10. Zgłoszenia przyjmowane są od 1/09 br. do 30/05 br.

11. Wyniki rekrutacji uczniów do klasy I podane są na stronie internetowej szkoły między 01.- 30/06 br.

12. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do szkoły w danym roku szkolnym, trafiają na listę rezerwową i mają pierwszeństwo przyjęcia do szkoły w przyszłym roku szkolnym.

13. Na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego wychowawcy klas kontaktują się z uczniami i rodzicami uczniów nowo przyjętych.

14. Ostateczny termin przyjmowania uczniów do szkoły zamyka się  1 miesiąc po rozpoczęciu nauki. Po tym terminie do szkoły będą mogli być przyjmowani wyłącznie uczniowie z przeniesienia, tzn. uczniowie, którzy rozpoczęli rok szkolny w Polsce i będą kontynuować naukę w Szwecji.

15. W razie przerwy w nauce wynoszącej jeden rok (i dłużej) lub braku świadectwa z poprzedniej szkoły, przeprowadza się egzamin sprawdzający z przedmiotów obejmujących edukację w danej klasie, do której uczeń będzie uczęszczał.

16. Nauka w szkole jest bezpłatna.

17. Świadectwa szkolne wydawane przez szkoły społeczne i szkolne punkty konsultacyjne NIE są podstawą do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.

Uczniowie Polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z poźn. zm.) każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:

  • świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce;
  • sumy lat nauki szkolnej ucznia.

Zgodnie z powyższym, świadectwa wydawane przez SPK w Sztokholmie nie są podstawą do przyjęcia w szkole w Polsce. Realizując uzupełniający program nauczania w SPK w Sztokholmie, uczeń wzbogaca program nauczania, który realizuje w szkole miejscowej. Świadectwa wydawane przez SPK w Sztokholmie mają charakter dokumentu państwowego, co stanowi integralną część dokumentującą poziom umiejętności oraz wiedzy danego ucznia.

Podanie o przyjęcie do SPK im. K. Jagiellonki w Sztokholmie

Just another WordPress site